ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสมสมัย ทองสุข
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)