ชื่อ - นามสกุล :นางสุราพร แจ่มผาสุข
ตำแหน่ง :คนงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา ศาสนาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : คนงานทั่วไป