ชื่อ - นามสกุล :นางสาวณัฐพิมล คำนึงบุญ
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
หน้าที่หลัก :(นักบริหารงานสวัสดิการ ระดับต้น)
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสวัสดิการสังคม
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน(นักบริหารงานสวัสดิการ