ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอัจฉรา ดิษฐ์รอด
ตำแหน่ง :นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสวัสดิการสังคม
หน้าที่ในกลุ่ม : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ