ชื่อ - นามสกุล :หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ตำแหน่ง :-ว่าง-
หน้าที่หลัก :(นักบริหารสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสวัสดิการสังคม
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์