ชื่อ - นามสกุล :หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
ตำแหน่ง :-ว่าง-
หน้าที่หลัก :(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข