ชื่อ - นามสกุล :นายไพฑูรย์ ยนต์อยู่
ตำแหน่ง :นายก อบต.คลองขวาง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นายก