ชื่อ - นามสกุล :นายสำเริง คุ้มด้วง
ตำแหน่ง :ประธานสภา อบต.คลองขวาง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานสภา อบต.คลองขวาง