ชื่อ - นามสกุล :นายเนื่อง โจซิ้ม
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภา