ชื่อ - นามสกุล :นางกานต์รวี นามชุ่ม
ตำแหน่ง :นิติกรชำนาญการ
หน้าที่หลัก :รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : นิติกรชำนาญการ
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาราชการแทน